Μεταλλικές & Σύμμικτες Κατασκευές

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μελέτες μεταλλικών και σύμμεικτων κατασκευών , όπως για παράδειγμα βιομηχανικά κτίρια , κατοικίες κλπ , βασιζόμενοι στις πλέον σύγχρονες τεχνικές και κανονισμούς. Ο υπολογισμός των φορτίων (άνεμος, χιόνι κτλ) γίνεται σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 1, ο υπολογισμός των σεισμικών φορτίων σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, ενώ η διαστασιολόγιση του φορέα γίνεται με τη χρήση λογισμικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευροκώδικα 3 για τις μεταλλικές κατασκευές και του Ευρωκώδικα 4 για τις σύμμεικτες. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπολογίζονται και σχεδιάζονται εκτός από τις διατομές και οι συνδέσεις των κόμβων (συγκολλήσεις, κοχλιώσεις, κομβοελάσματα κτλ). Η μελέτη συνοδεύεται από πλήρη σχέδια όλων των κατόψεων αλλά και όλων των πλαισίων τα οποία περιλαμβάνουν και όλα τα απαραίτητα σχέδια λεπτομερειών των κόμβων και των συνδέσεων τους .