Στατικές Μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει στατικές - δυναμικές μελέτες για οποιουδήποτε τύπου και υλικού φέροντος οργανισμού. Προσφέρονται μελέτες για τα εξής:

Μέσω της χρήσης εξειδικευμένου software για κάθε μελέτη, εξασφαλίζεται η ακρίβεια των αποτελεσμάτων και η ασφάλεια της κατασκευής. Βάσει των απαιτήσεων και των προδιαγραφών κάθε φορέα η μελέτη ικανοποιεί τους αντίστοιχους κανονισμούς όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Οι κανονισμοί που εφαρμόζονται κατά την στατική - δυναμική επίλυση του μοντέλου και τον έλεγχο κάθε κατασκευής:


ΔΡΑΣΕΙΣ : Ευρωκώδικας 1
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ : ΕΑΚ 2000 και Ευρωκώδικας 8
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ : ΕΚΩΣ 2000 και Ευρωκώδικας 2 - EN1992:2004
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ : Ευρωκώδικας 3
ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ : Ευρωκώδικας 4
ΞΥΛΙΝΩΝ : Ευρωκώδικας 5
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ : Ευρωκώδικας 6