Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Η μελέτη για τη διαστασιολόγηση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα πραγματοποιείται με λογισμικό που βασίζεται στις διατάξεις του Ευρωκώδικα 2 έτσι ώστε οι κατασκευές να πραγματοποιούνται με τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις σχεδιασμού. Ο υπολογισμός των σεισμικών φορτίων και ο αντισεισμικός σχεδιασμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8. Όλες οι μελέτες συνοδεύονται από πλήρη σχέδια ξυλοτύπων και λεπτομερειών υποστυλωμάτων τα οποία εμπλουτίζονται από κατασκευαστικές τομές στα σημεία που απαιτείται, σχέδια λεπτομερειών και σημειώσεις έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως στο εργοτάξιο.