Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών με τον ισχύοντα Νόμο 4495/17 σύμφωνα με τον οποίο «απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης».

Ως αυθαίρετα νοούνται όλα τα κτίσματα, που έχουν κτιστεί χωρίς οικοδομική άδεια ή - παρά την ύπαρξη οικοδομικής άδειας - έχουν υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης ή ύψους, έχουν αλλάξει αυθαίρετα χρήση, έχουν καλύψει τον ακάλυπτο χώρο ή έχουν άλλες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις.

Διαδικασία:

Μηχανικός του γραφείου μας πραγματοποιεί αυτοψία στον υπό τακτοποίηση χώρο και καταμετρά τις πολεοδομικές παραβάσεις.

Στη συνέχεια υπολογίζεται το πρόστιμο σύμφωνα με τις πολεοδομικές παραβάσεις που υπάρχουν στο εξεταζόμενο ακίνητο, λαμβάνοντας υπόψιν και ενδεχόμενους μειωτικούς συντελεστές.

Προκαταβάλλεται το παράβολο (ύψους συνήθως 250 ευρώ) και στη συνέχεια το αυθαίρετο εντάσσεται και επίσημα στο νόμο. Απομένει η αποπληρωμή του προστίμου σε δόσεις ή με εφάπαξ πληρωμή με έκπτωση 20%.

Η οριστική περαίωση της διαδικασίας γίνεται με την ολική εξόφληση του προστίμου. Μόνο τότε το αυθαίρετο παίρνει επίσημο έγγραφο από το ΥΠΕΚΑ με το οποίο μπορεί να συνδεθεί στην ΔΕΗ ή να γίνει συμβολαιογραφική πράξη. Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση που έχουν επιλεχθεί δόσεις τα παραπάνω γίνονται με την εξόφληση του 30% του συνολικού ποσού.

Οι κατηγορίες των αυθαιρέτων χωρίζονται στις εξής πέντε (5) κατηγορίες:

Κατηγορία 1
Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές με αποκλειστική χρήση την κατοικία οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 9.6.1975 με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου. Στις περιπτώσεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά ιδιοκτησία.

Κατηγορία 2
Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1.1.1983. Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ του έτους 1983 με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά τις διατάξεις του παρόντος.. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983.

Κατηγορία 3
Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις.
Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου.

Κατηγορία 4
Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου. Στα ποσοστά αυτά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους νόμους . Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου.

Κατηγορία 5
Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω από 1 έως 4 κατηγορίες.Για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της παρούσας κατηγορίας αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων, μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου και δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο στελέχους της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Πολεοδομία
  2. Αντίγραφα εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων (Κάτοψεις, Όψεις, Τομές, Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα Κάλυψης) από το φάκελο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου
  3. Συμβόλαιο Ακινήτου
  4. Συμβόλαιο σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών
  5. Ε9 όλων των δικαιούχων του ακινήτου

Βεβαίωση Μηχανικού Μη Αυθαιρεσιών

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.4495/2017 σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση της βεβαίωσης περί μη αυθαιρεσιών καθώς επίσης και την σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος και ενεργειακού πιστοποιητικού όπου αυτά απαιτούνται.

Απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση βεβαίωση νομιμότητας:

  • Στέλεχος οικοδομικής αδείας
  • Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την άδεια
  • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο (Κατόψεις , Τομές, Διάγραμμα Κάλυψης άδειας)
  • Συμβόλαιο - Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Έγγραφα τακτοποίησης ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων, εφόσον υπάρχουν

Σε περίπτωση που δεν έχετε τα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία με ελάχιστη επιβάρυνση.